ವಿ.ತಾ.ವಿ ಸಾಮಯಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ.
VTU PROVISIONAL RESULT.

ಡಿಸೆಂಬರ ೨೦೧೭/ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.
DECEMBER-2017 / JANUARY-2018 EXAMINATION RESULTS.